ÖĞRENCİ AFFI BAŞVURULARI HAKKINDA

 DUYURU

 

 18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7143 sayılı kanununun 15 inci maddesiyle 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen “GEÇİCİ MADDE 78- Yükseköğretim kurumlarında hazırlık dâhil bütün sınıflarda intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dâhil, terör suçundan hüküm giyenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları şartıyla bu Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen esaslara göre 2018-2019 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilirler…” hükmünden yararlanmak isteyen adaylar için;

 

 

BAŞVURU TARİHLERİ

18.05.2018-18.09.2018 tarihleri arasında 4 ay içerisinde yapılabilir. (Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapanlar, terhislerini takip eden 2 ay içinde başvurmaları halinde bu maddede belirtilen haklardan yararlandırılır)

 

BAŞVURU ŞEKLİ

Adayların başvuru dilekçesi (dilekçe) ve Adli Sicil Kaydı belgesi ile posta/kargo veya şahsen Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokuluna başvuru yapmaları gerekmektedir. (e-devlet üzerinden alınan belgeler doğrulama kodu kontrol edilerek kabul edilecektir)

 

YATAY GEÇİŞ YAPACAK ÖĞRENCİLER İÇİN

 

Bu maddede yer alan hükümlerden yararlanarak ayrıldığı yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırıp işi veya ikametinin başka bir ilde bulunduğunu belgeleyenler, üniversiteye giriş yılı itibarıyla geçmek istediği üniversitenin taban puanını sağlamaları ve ikamet ettikleri ildeki yükseköğretim kurumlarının senatolarının da uygun görmesi halinde, senatolar tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ikamet ettikleri ildeki üniversitelerdeki eşdeğer diploma programlarına yatay geçiş yapabilirler.

 

1)      Başvuru dilekçesi.

2)      Anılan Kanun maddesi kapsamında kayıt yaptırdığına dair öğrenci belgesi

3)      Transkript

4)      Ders İçerikleri

5)      Adli Sicil Kaydı belgesi (e-devlet üzerinden alınan belgeler doğrulama kodu kontrol edilerek kabul edilecektir)

6)      İşi veya ikametinin belgesi

Başvuru dilekçesi için buraya tıklayınız.